service-detail-page
services
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย
ช่างบริการของ Hillrom ถือแท็บเล็ตขณะตรวจสอบเตียง Smart+ Centrella®

SmartCare™ Services

เตียง เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์ยก

สำรวจแผนบริการของเราสำหรับเตียง เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์ยก

ปกป้องผู้ป่วยของคุณด้วยโซลูชั่นการบริการเชิงรุก

เพื่อให้เวลาการหยุดรอเครื่องซ่อมที่น้อยลง การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นและความสบายใจของคุณและคนไข้

ดูข้อเสนอบริการของเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการใด โปรดติดต่อทีมบริการของเรา

ติดต่อเรา

ตัวแทนบริการของ Hillrom ตรวจสอบเตียงอัจฉริยะของ Hillrom

เอกสารอ้างอิง

1.  ผลของผู้ป่วย Hillrom ข้อมูลในไฟล์