https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/no-image-available-course-navy-card?$recentlyViewedProducts$&fmt=png-alpha
course-detail-page
knowledge
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

การฝึกอบรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเตียง Progressa®

กราฟิกลายแบรนด์ Hillrom บนพื้นหลังสีเข้ม
ออนไลน์
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง
menu_book
ประเภทหลักสูตร
ออนไลน์
schedule
ระยะเวลา
โดยประมาณ 1 ชั่วโมง

จุดเน้นหลักของหลักสูตร eLearning นี้คือขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับระบบเตียง Progressa® หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการระบุรุ่น การใช้งานผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงอินเตอร์เฟสผู้ดูแลกราฟิก และการระบุส่วนประกอบ รายการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคทั้งหมดโดยเฉพาะขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะได้รับการตรวจสอบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคที่ดำเนินการตามกระบวนการ PM สำหรับระบบเตียง Progressa®