https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/1-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก(ICU) การตรวจสอบอย่างเป็นระบบด้วย Meta-Analysis

Nydahl P, et al. | Ann Am Thorac Soc. | 2017

แพทย์วางมือบนไหล่ของผู้ป่วยขณะพักผ่อนบนเตียงในโรงพยาบาล Hillrom

บทคัดย่อ

ข้อมูลเบื้องต้น:

การเคลื่อนย้ายและฟื้นฟูผู้ป่วยในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก(ICU)ในระยะเริ่มแรก อาจช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย และลดระยะเวลาของอาการเพ้อ การช่วยหายใจ และระยะเวลาพักรักษาตัวในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก(ICU) อย่างไรก็ตามความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เตียงดูแลผู้ป่วยวิกฤต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 

ดูเนื้อหา

 

สถานพยาบาล: การดูแลผู้ป่วยระยะฉับพลัน

จุดสนใจทางการแพทย์: การเคลื่อนย้ายเบื้องต้น

ประเภทเนื้อหา: บทความวารสาร