https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/6-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

Role of Bed Design and Head-of-Bed Articulation on Patient Migration

Davis, Kermit G. PhD; Kotowski, Susan E. PhD | Journal of Nursing Care Quality | 2015

ผู้ป่วยนั่งอยู่ในเตียง Hillrom Centrella®Smart+

บทคัดย่อ

ปัญหาของ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปยังปลายเตียงในหน่วยดูแลผู้ป่วยหนักยัง(ICU)ไม่เป็นที่เข้าใจนัก การเคลื่อนย้ายอาจทำให้เกิดแรงเฉือนและการเสียดสีระหว่างผู้ป่วยกับฟูกที่นอน จะต้องลดระดับความสูงของลำตัวผู้ป่วย และจำเป็นต้องจัดตำแหน่งของผู้ป่วยบ่อย ๆ การศึกษานี้ประเมินว่าการออกแบบเตียงส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้รับระหว่างข้อต่อของช่วงศีรษะเป็น 30° และ 45° และขอบเขตของการกดทับลำตัวหลังข้อต่อ

 

ดูเนื้อหา

 

สถานพยาบาล: การดูแลผู้ป่วยระยะฉับพลัน

จุดสนใจทางการแพทย์: การจัดการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ประเภทเนื้อหา: บทความวารสาร