https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/19-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

Early Mobilization With Safety Equipment Optimizes Recovery, Experience and Safety for Patients

Cleveland Clinic | 2016

แพทย์วัดความดันโลหิตของผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล

ในวิดีโอนี้ Cleveland Clinic สาธิตการใช้โปรโตคอลการเคลื่อนย้ายแบบก้าวหน้าในหน่วยดูแลผู้ป่วยโรคประสาท เรื่องราวนี้เล่าโดยผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาเป็นตัวอย่างชั้นดีในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายในระยะแรก 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบเตียง Progressa®
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุปกรณ์ยก Liko®

193902r2

 

ดูวีดีโอ

 

สถานพยาบาล: การดูแลผู้ป่วยระยะฉับพลัน

จุดสนใจทางการแพทย์: การเคลื่อนไหวระยะแร

ประเภทเนื้อหา: วีดีโอ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย Liko