https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/1-Accelerate-patient-recovery-banner-seo-card?$recentlyViewedProducts$
article-detail-page
knowledge
search
language
keyboard_arrow_left
สิงคโปร์
ภาษาไทย

ความท้าทายในปัจจุบันของการรับรู้ การป้องกันและการรักษาภาวะปอดแฟบระหว่างการผ่าตัด

Restrepo RD, et al. | Informa Healthcare | 2014

แพทย์วางมือบนไหล่ของผู้ป่วยขณะพักผ่อนบนเตียงโรงพยาบาล Hillrom

ภาวะแทรกซ้อนที่ปอดหลังการผ่าตัด (PPCs) เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและผลลัพธ์ที่ไม่ดี ภาวะแฟบของปอดมีส่วนสำคัญต่อ PPCs ในการตั้งค่าการดูแลผู้ป่วยระยะฉับพลัน  การรักษาที่มีประสิทธิภาพอาจช่วยลดการเกิดอาการและภาระค่าใช้จ่ายได้ บทความนี้กล่าวถึงความท้าทายที่พบในการรับรู้ การป้องกัน และการจัดการภาวะปอดแฟบระหว่างการผ่าตัด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ MetaNeb®

193185r1

 

ดูเนื้อหา

 

การตั้งค่าการดูแล: การดูแลผู้ป่วยระยะฉับพลัน

จุดสำคัญทางการแพทย์: การดูแลระบบทางเดินหายใจ

ประเภทเนื้อหา: บทความในวารสาร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: ระบบ MetaNeb®

อ้างอิง: Restrepo R, Braverman J. ความท้าทายปัจจุบันในการรับรู้ การป้องกันและการรักษาภาวะปอดแฟบของปอดระหว่างผ่าตัด Expert Rev. Respir. Med. 9(1), 97–107 (2014)